S motivací dokážeme cokoli

Vyniknout, nebo zaspat?
Text MPO, Foto Shutterstock TECH EDU 1 / 2020

„Pokud chceme přilákat nejschopnější inovátory a především udržet v České republice schopné mladé lidi, pouze bohatá minulost nemůže stačit. Musíme mít a také máme jasnou vizi, směr a výhled postavený na pevném základu. A na dosažení vize pracovat s vědomím a vnitřním přesvědčením, že jsme skutečně zemí pro budoucnost,“ vzkázala prostřednictvím magazínu TRADE NEWS 6/2019 náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková.

Strategický dokument Czech Republic: The Country for the Future na léta 2019 až 2030 se od předchozích materiálů podobného typu odlišuje komplexností a důrazem na jednotný postup všech ekonomických a státních subjektů i široké veřejnosti, který provází masivní finanční podpora státu. Cílem souhrnu opatření je především podpořit vědu, výzkum a zkvalitnit systém školství.

V umělé inteligenci naše země vyniká

Jedním z moderních oborů, v němž má ČR velkou šanci uspět i v mezinárodním měřítku, je umělá inteligence (AI). „Do umělé inteligence investují všechny velké firmy a vlády světa. V Česku máme v této oblasti skvělé vědce a výzkumníky a umělá inteligence je pro nás důležitým krokem k tomu stát se inovační ekonomikou s vysokou přidanou hodnotou a platy,“ připomíná vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Jako příklad uvádí Izrael, kde efektivně a úspěšně investují do aplikovaného výzkumu a rozvoje technologií, a daří se jim tak posílit bezpečnost obyvatel i firem a také zvýšit jejich komfort.

V souvislosti s podporou AI, která je jednou z priorit Evropské komise pro období 2021 až 2027, je pro ČR důležité vybudovat u nás jedno z výzkumných Evropských center excelence a síť spolupracujících subjektů financovaných z EU. Na přípravě Centra excelence se spolu s MPO podílejí ČVUT, MFF UK, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská v Ostravě a další. Centrum by mělo spolupracovat se zahraničními výzkumnými centry a institucemi v Německu, Francii, USA nebo Izraeli a firemní sférou. Do výzkumu AI je v ČR aktuálně zapojeno kolem tisíce odborníků a spoluúčast přislíbily týmy ze tří desítek prestižních zahraničních univerzit.

Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ústav státu a práva Akademie věd ČR zahájily v únoru činnost Expertní platformy a fóra pro právo a umělou inteligenci.

 

Česká republika jako jedna z prvních zemí na světě založila specializovanou expertní platformu a fórum se zaměřením na regulaci umělé inteligence. Moderní formát takzvaného Observatory and Forum využívá Evropská komise a sestává z propojení expertů, veřejné správy a soukromého sektoru.

Jádrem expertní platformy a fóra je tým nezávislých odborníků, který průběžně monitoruje trendy ve výzkumu a vývoji umělé inteligence, jejich společenský přesah a vývoj etických a právních pravidel v ČR, v zahraničí a na mezinárodní úrovni. Úzce přitom spolupracuje s Výborem pro umělou inteligenci, kterému předsedá místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a jenž koordinuje naplňování Národní strategie pro umělou inteligenci. Díky spolupráci s Platformou pro AI Svazu průmyslu a dopravy také shromažďuje podněty z podnikatelské, akademické a neziskové sféry. Expertní platforma bude přicházet s doporučeními a navrhovat vládě nejlepší praxi.

Své aktivity expertní platforma a fórum zpřístupňuje jak v českém, tak v anglickém jazyce, aby zvýšila viditelnost České republiky na mezinárodní úrovni. Bude proto provozovat specializované webové stránky observatory.ilaw.cas.cz, které poslouží jako první kontaktní bod a prostředek pro komunikaci. Do činnosti expertní platformy a fóra budou přizváni i pozorovatelé ze zahraničí.

Zdroj: MPO

Foto: Shutterstock

Článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2020.