Bez praxe si žáci ani neuvědomí, jaký se učí obor

Text Věra Vortelová, Foto Archiv SOUs ŠKODA AUTO TECH EDU 1 / 2017

V podnikatelské komunitě již delší dobu rezonuje názor, že kvalitní pracovníci jsou v ČR již beznadějně rozebráni. Platí to i v mladoboleslavské ŠKODĚ AUTO? I o tom jsme během naší návštěvy firemního dne odborných dovedností pro dívky hovořili s ředitelem Středního odborného učiliště strojírenského (SOUs) ŠKODA AUTO Martinem Slabihoudkem. Přivedla nás sem soutěž Bez praxe nejsou koláče organizovaná Domem zahraniční spolupráce jako součást Evropského týdne odborných dovedností.

Zřejmě i kvůli svým vrozeným předpokladům se ženy v technických oborech objevují ve výrazné menšině. Proč tedy vaše společnost láká do svých vzdělávacích oborů i dívky?

V otázce předpokladů s vámi nemohu souhlasit. Na našem učilišti se připravuje v tříletých učebních oborech a čtyřletých studijních programech s maturitou téměř třináct procent dívek, které si ve svých schopnostech nijak nezadají s chlapci. Osobně si myslím, že ženský prvek hraje důležitou roli nejen ve společnosti, ale také v každém pracovním kolektivu. Náš koncern nesleduje jen úroveň genderových kvót, ale hlavně úspěšnost zapojení žen do pracovního procesu. Počet dívek na našem učilišti činí téměř třináct procent, což je u technické školy nadprůměr, ale rádi bychom mimo jiné i prostřednictvím propagace studia na již tradičním Dnu otevřených dveří pro dívky jejich počet ještě navýšili. Zájem však ovlivňuje i struktura vypisovaných oborů, které nemusí být pro děvčata vždy atraktivní. Přesto mě v uplynulých letech překvapil jejich značný zájem o náročné specializace, jako jsou třeba průmyslový logistik a IT mechatronik. U nás se s nimi setkáte i v oborech, kde byste je nehledali, jako je například autolakýrník. Zájem se však dá jen těžko predikovat, protože je také věcí osobnostního zaměření, výchovy v rodině a tradic.

Co ještě může kromě nabídky studijních oborů a moderního technického vybavení školy ovlivnit poptávku po studiu u vás?

Pro adepty je přitažlivý osvědčený systém duálního vzdělávání, ale nezanedbatelný vliv mají i mimoškolní projekty, z nichž bych připomenul zejména krátkodobé studijní pobyty u našich koncernových partnerů nebo šance vyrobit si se studijním týmem žákovské auto. U zahraničních stáží využíváme jak příležitostí v rámci koncernových akademií a závodů, tak standardních programů výměny, nabízených ministerstvem školství a hospodářskými organizacemi. V současné době využíváme možností programu Erasmus+, konkrétně plánujeme vyslat v příštích dvou letech každoročně padesát žáků na stáže do zahraničí.

Kam jezdíte?

Výborně funguje spolupráce s Audi Ingolstadt, s VW Braunschweig, VW Kassel a loni na podzim vyjeli dva naši žáci až do dolnosaského Emdenu na severozápadě Německa. Žáky vysíláme také do VW Poznaň. Od příštího školního roku bychom rádi navázali spolupráci s dalšími partnery, například s VW Slovakia v Bratislavě, s MAN v Salzgitteru nebo s Porsche. Nabídka je tedy velmi zajímavá a bohatá.

A co do Číny?

V souvislosti s aktuální strategií ŠKODY AUTO na období do roku 2025 připravuje i naše učiliště podobný dokument v oblasti výchovy a vzdělávání, který by reagoval na předpokládané potřeby společnosti v příštích deseti letech. Takže všechny scénáře jsou otevřené, i stáže v Číně.

Osvědčená duální příprava¨

Mezi přednosti SOUs jste v prvé řadě uvedl duální systém vzdělávání. Hodně se o něm mluví, ale jak vypadá v praxi?

Jádrem duálního systému odborného vzdělávání je kombinace prakticky orientované části a teoretické přípravy. Obsah praktické části průběžně aktualizujeme ve spolupráci s kolegy z odborných oblastí v reakci na potřeby společnosti v horizontu příštích několika let. Dokonce se uvažuje i o výzvách, které zatím ještě nedokážeme přesně specifikovat. Obecně ale mezi největší patří digitalizace, robotizace a elektromobilita.

Jak strukturujete teoretickou a praktickou část výuky?

Prvotní, teoretické informace o práci na strojích dále rozvíjejí mistři odborného výcviku v práci s malými, deseti- až dvanáctičlennými skupinami, z nichž každá zpracovává vlastní projekt. Tato část přípravy má velmi individuální charakter, aby měl každý student příležitost pochopit zadání, poradit se, případně odstranit nedostatky v řešení.

Jak mohou odborníci z výroby v tak dynamické době již nyní vědět, jaké výzvy čekají společnost za několik let?

Musí to vědět, blíží se éra e-mobility, tedy automobilů na alternativní pohony. Konkrétně to znamená, že prioritou se pro nás jako vzdělávací instituci stává otázka získávání zkušeností a dovedností z oblasti elektro. Kompetence a znalosti z této oblasti se musí promítat do každého oboru, který nabízíme v rámci přípravy pro automobilovou výrobu.

Stále se hovoří o zániku některých dosavadních a vzniku nových oborů. Můžete nějaký obor budoucnosti z portfolia vašeho učiliště uvést?

Už jsme zmiňovali IT mechatronika jako jeden z atraktivních oborů. Vznikl sloučením odborností automechanika a automobilového elektrikáře. Je průnikem vědomostí a zručnosti z oborů elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, hydrauliky, informatiky, elektrotechnologie a strojírenských technologií. Záhy se stal jedním z nejoblíbenějších řemesel mezi uchazeči o studium u nás. Duální systém pružně reaguje i na další oblasti nejnovějšího technologického vývoje, například při zpracování nových materiálů či při konstrukci karoserií.

Vypadá to, jako byste stále překopávali osnovy?

Nepřekopáváme je, ale aktualizujeme a nikoli stále a celé. Bavíme se zhruba o 10 procentech odborné části, která u toho kterého oboru představuje 50 až 60 procent hodinových dotací.

Je výhodou mít teoretickou a praktickou část přípravy „pod jednou střechou“?

Určitě. Odborný výcvik probíhá v našich laboratořích a dílnách vybavených stroji, s nimiž se žáci později setkají ve výrobě.

Dívky si ve svých technických schopnostech nijak nezadají s chlapci.

Falešná očekávání vyvracíme předem

Trochu si rýpnu. Umí studenti v době zavádění průmyslu 4.0 ještě zacházet s pilníkem a vrtačkou?

Musí to umět. Bez manuální zručnosti, bez znalosti technického obrábění by nedokázali rozumět všem přednostem moderních technologií. Od kolegů z oboru ručního obrábění vím, že pokud se student nepřesvědčí, jak vzniká špona, tak si nedokáže při vlastním CNC obrábění představit, co stroj dovede, kdy pracuje správně a kdy ne. Praktická znalost je tady velmi důležitá. Mylných představ o povolání studenty i jejich rodiče proto zbavujeme již během dnů otevřených dveří a dalších marketingových akcí. Musí počítat s tím, že když k nám půjdou studovat, oblečeme je do montérek a pracovních bot a v rámci hodin praktických dovedností si budou zkoušet své teoretické znalosti ve výrobě, aby se jim nestalo, že si ani neuvědomí, jaký obor vlastně absolvovali.

S jakou kvalitou znalostí se u uchazečů z řad žáků ZŠ setkáváte?

Rozdílnou podle zvoleného oboru. Nabízíme standardní obory i obory, které vznikly v posledních letech restrukturalizací různých odborností. Třeba u IT mechatronika a průmyslového logistika jsou naše nároky na studijní předpoklady velmi vysoké, protože patří mezi obory budoucnosti.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2017 na straně 4-6.